Titan cementara Kosjeric logo

ODRŽIVI RAZVOJ

Za moj kosjeric logo

Za moj Kosjerić 2020.

Osmu godinu zaredom, TITAN Cementara Kosjerić objavljuje konkurs, sa ciljem da se izaberu i nagrade najbolji projekti na teritoriji opštine Kosjerić, koji će unaprediti kvalitet života u ovoj zajednici i predstavljati dugoročan podsticaj građanima i organizacijama da se uključe, umreže i doprinesu ostvarenju boljih životnih uslova. Najbolje projekte će finansirati TITAN Cementara Kosjerić, a pobednici će biti proglašeni na svečanoj ceremoniji i zvaničnoj dodeli nagrada. Konkurs traje od 31. januara do 21. februara 2020. godine. Pravo učešća imaju neprofitne i humanitarne organizacije, kao i udruženja građana, ustanove i institucije, sa prijavom na području  opštine Kosjerić.

 

TITAN Cementara Kosjerić raspisuje konkurs „Za moj Kosjerić”, u okviru koga će dodeliti finansijska sredstva za realizaciju projekata iz sledećih oblasti i sa navedenim ciljevima:

 

Kultura – promocija lokalnih kulturnih projekata, od lokalnog i šireg značaja

Ekologija – podizanje ekološke svesti i unapređenje životne sredine

Obrazovanje – unapređenje uslova i mogućnosti za (formalno i neformalno) obrazovanje u Kosjeriću

Socijalna zaštita i uključivanje – unapređenje statusa socijalno ugroženih/marginalizovanih grupa stanovnika Kosjerića

 

 

Glavni cilj konkursa

 

Osnovni cilj konkursa „Za moj Kosjerić” jeste inovativno i održivo unapređenje kvaliteta života građana Kosjerića, kroz realizaciju odabranih projekata koji su dobili najvišu ocenu, odnosno, kroz finansijsku podršku onim inicijativama koje pokazuju uključenost građana u rešavanje zajedničkih problema, i istovremeno na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i promovišu saradnju sa različitim društvenim akterima.

ZMK Slika 2020

•    relevantnost i usmerenost projekta na rešavanje konkretnih problema i izazova lokalne zajednice

•    uticaj projekta na ostvarivanje konkretnih prednosti pojedinih grupa ili svih građana u opštini Kosjerić

•    održivost, delotvornost i dugoročnost

•    unapređenje kvaliteta života građana Kosjerića

•    usaglašenost projekta sa vrednostima TITAN Cementare Kosjerić i strategijom razvoja opštine Kosjerić

•    inovativnost u osmišljavanju i realizaciji projekta

•    odgovornost i edukativnost prema drugim članovima zajednice

•    otvorenost projekta za uključivanje drugih aktera sa teritorije opštine Kosjerić 

•    Jedna organizacija može prijaviti jedan projekat po ponuđenoj oblasti.
•    Jedna organizacija može prijaviti ukupno najviše tri projekta. 
•    Projektni ciljevi prijavljenog projekta moraju odgovarati kriterijumima za odabir najboljeg projekta.
•    Realizacija svih aktivnosti, formalno predviđenih budžetom projekta, može maksimalno trajati godinu dana, počev od dana dostavljanja prijavne dokumentacije Konkursa.
•    Popunjen obrazac za prijavljivanje mora biti dostavljen u definisanom roku.

U skladu sa ciljevima Konkursa, kako bi se osigurala trajnost pozitivnih promena kojima projekti doprinose lokalnoj zajednici, preporuka je da predlozi projekata budu dugotrajni, odnosno održivi i nakon formalnog završetka finansiranja od strane TCK. Takođe, preporučujemo učesnicima da u svoje projekte uvrste i volonterski rad, donacije i sponzorstva drugih subjekata, kao i saradnju sa partnerima na projektu, naročito sa značajnim ustanovama i organizacijama u lokalnoj zajednici.

O pristiglim projektima odlučuje i ocenjuje ih posebna komisija, u sledećem sastavu:
•    TCK – predstavnici 
•    Opština Kosjerić – predstavnici
•    lokalna zajednica – predstavnici

Za učešće na konkursu potrebno je odgovoriti na zahteve konkursa, i popuniti i dostaviti Obrazac za prijavljivanje projekta i tabelu budžeta. Popunjen obrazac i prateće dokumente i priloge, potrebno je dostaviti
elektronski, na adresu: csr@titan.rs (naslov/subject imejla: Za moj Kosjeric 2020), 

ili poštom, na adresu: 
TITAN Cementara Kosjerić 
Ljudski resursi, Za moj Kosjerić
Živojina Mišića 50 
31260 Kosjerić

Za ovaj program mogu konkurisati: 
neprofitne i humanitarne organizacije, kao i udruženja građana i institucije sa prijavom na teritoriji opštine Kosjerić.

 

Za ovaj program ne mogu konkurisati:
pojedinci (fizička lica), politička i verska udruženja, kao ni organizacije/institucije koje promovišu interese i ideje političkih partija ili verskih grupa, ili sa njima blisko sarađuju, odnosno dobijaju finansijska sredstva iz tih izvora.

Ukupan budžet za nagrađivanje najbolje ocenjenih projekata iznosi 20.000 evra. Budžet će biti raspodeljen, prema oceni žirija, na jedan ili više projekata, dok se ne potroši ukupan iznos budžeta, u zavisnosti od toga na koji način i u kojoj meri su projekti odgovorili na zahteve konkursa.

Konkurs je otvoren od 31. januara do 21. februara 2020. godine.
Krajnji rok za podnošenje prijava je: 21. februar 2020. godine, do 12 časova.

Lista izabranih projekata biće objavljena na veb-sajtu TITAN Cementare Kosjerić, dok će svi učesnici o rezultatima konkursa biti obavešteni imejlom (pod uslovom da elektronsku adresu obezbede u prijavi).

•    Aplikant treba da podnese sopstvenu prijavu. Ukoliko u to ime aplicira druga organizacija, takva prijava neće biti razmatrana.
•    U slučaju da aplikant podnosi projekat u saradnji sa nekom drugom organizacijom, mora biti navedeno koja organizacija će biti nosilac projekta.
•    Ako više aplikanata pošalju potpuno isti predlog projekta, sve takve prijave biće automatski povučene iz konkursa.
•    Nosioci pobedničkih projekata biće u obavezi da periodično izveštavaju o napredovanju u realizaciji.

Dokumenti za preuzimanje