Titan cementara Kosjeric logo

ODRŽIVI RAZVOJ

Za moj kosjeric logo

Za moj Kosjerić 2020.

Osmu godinu zaredom, TITAN Cementara Kosjerić objavljuje konkurs sa ciljem da se izaberu i nagrade najbolji projekti na teritoriji opštine Kosjerić, koji će unaprediti kvalitet života u Kosjeriću i predstavljati dugoročan podsticaj građanima i organizacijama da se uključe i umreže, i doprinesu ostvarenju boljih uslova za život. Pobedničke projekte će finansirati TITAN Cementara Kosjerić, a pobednici će biti proglašeni na svečanoj ceremoniji i dodeli nagrada. Konkurs traje od 31. januara do 21. februara 2020. godine. Pravo učešća imaju neprofitne i humanitarne organizacije, kao i udruženja građana, ustanove i institucije prijavljene na teritoriji Opštine Kosjerić.

TITAN Cementara Kosjerić raspisuje konkurs „Za moj Kosjerić“ u okviru koga će podeliti finansijska sredstva za realizaciju projekta iz sledećih oblasti i sa sledećim ciljevima:

 

Kultura – promocija lokalnih kulturnih projekata, od lokalnog i šireg značaja

Ekologija – podizanje ekološke svesti i unapređenje životne sredine

Obrazovanje – unapređenje uslova obrazovanja i mogućnosti za (formalno i neformalno) obrazovanje u Kosjeriću

Socijalna zaštita i uključivanje – unapređenje statusa socijalno ugroženih/ marginalizovanih grupa stanovnika Kosjerića

 

Glavni cilj konkursa

Osnovni cilj konkursa „Za moj Kosjerić“ je inovativno i održivo unapređenje kvaliteta života građana Kosjerića kroz realizaciju odabranih i najviše ocenjenih projekata, odnosno, kroz finansijsku podršku onim inicijativama koje pokazuju uključenost građana u rešavanje zajedničkih problema, i na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i promovišu saradnju sa različitim društvenim akterima.

ZMK Slika 2020

•    relevantnost i usmerenost projekta na rešavanje konkretnih problema i izazova lokalne zajednice
•    uticaj projekta na ostvarivanje konkretnih prednosti pojedinih grupa ili svih građana u Opštini Kosjerić
•    održivost, delotvornost i dugoročnost
•    unapređenje kvaliteta života građana Kosjerića 
•    usaglašenost projekta sa vrednostima TITAN Cementare Kosjerić i strategijom razvoja Opštine Kosjerić
•    inovativnost u osmišljavanju i realizaciji projekta 
•    odgovornost i edukativnost prema drugim članovima zajednice
•    otvorenost projekta za uključivanje drugih aktera sa teritorije Opštine Kosjerić 

•    Jedna organizacija može prijaviti jedan projekat po ponuđenoj oblasti
•    Jedna organizacija ne može prijaviti više od tri projekta ukupno 
•    Projektni ciljevi prijavljenog projekta moraju odgovarati kriterijumima za odabir najboljeg projekta 
•    Realizacija svih aktivnosti formalno predviđenih budžetom projekta, može maksimalno trajati godinu dana, počev od dana dostavljanja prijavne dokumentacije Konkursa
•    Popunjen obrazac za prijavljivanje mora biti dostavljen u definisanom roku

U skladu sa ciljevima Konkursa, kako bi se osigurala trajnost pozitivnih promena kojima projekti doprinose lokalnoj zajednici, preporučeno je da predlozi projekata budu dugotrajni, odnosno održivi i nakon formalnog završetka finansiranja od strane TCK. Takođe, preporučujemo učesnicima da u svoje projekte uvrste i volonterski rad, donacije i sponzorstva drugih subjekata, kao i saradnju sa partnerima na projektu, naročito sa značajnim ustanovama i organizacijama u lokalnoj zajednici.

O pristiglim projektima odlučuje i ocenjuje ih posebna komisija u sledećem sastavu:
•    TCK, predstavnici 
•    Opština Kosjerić, predstavnici
•    Lokalna zajednica, predstavnici

Za učešće na konkursu potrebno je odgovoriti na zahteve konkursa, i popuniti i dostaviti Obrazac za prijavljivanje projekta i tabelu budžeta. Popunjen obrazac i prateća dokumenta i priloge, potrebno je dostaviti
elektronski, na adresu: csr@titan.rs (naslov/subject imejla: Za moj Kosjeric 2020), 
ili poštom, na adresu: 
TITAN Cementara Kosjerić 
Ljudski resursi, Za moj Kosjerić
Živojina Mišića 50 
31260 Kosjerić

Za ovaj program mogu konkurisati: neprofitne i humanitarne organizacije kao i udruženja građana i institucije prijavljene na teritoriji Opštine Kosjerić.

Za ovaj program ne mogu konkurisati: Pojedinci (fizička lica), politička i verska udruženja, kao ni organizacije/institucije koje promovišu interese i ideje političkih partija ili verskih grupa, ili sa njima blisko sarađuju odnosno dobijaju finansijska sredstva od istih.

Ukupan budžet za nagrađivanje najbolje ocenjenih projekata iznosi 20.000 evra. Budžet će biti raspodeljen u zavisnosti od ocena žirija na jedan ili više projekata, dok se ne potroši ukupan iznos budžeta, u zavisnosti od toga na koji način i u kojoj meri su projekti odgovorili na zahteve konkursa.

Konkurs je otvoren od 31. januara do 21. februara 2020. godine.
Krajnji rok za podnošenje prijava je: 21. februar 2020. godine do 12 časova.

Lista izabranih projekata biće objavljena na vebsajtu TITAN Cementare Kosjerić, dok će svi učesnici o rezultatu konkursa biti obavešteni imejlom (pod uslovom da elektronsku adresu obezbede u prijavi).

•    Aplikant treba da podnese sopstvenu prijavu. Ukoliko druga organizacija podnese prijavu u ime prve organizacije, ona neće biti razmatrana
•    U slučaju da aplikant podnosi projekat u saradnji sa nekom drugom organizacijom, mora biti navedeno koja organizacija će biti nosilac projekta
•    Ako više aplikanata pošalju potpuno isti predlog projekta, sve takve prijave biće automatski povučene iz konkursa
•    Nosioci pobedničkih projekata biće u obavezi da periodično izveštavaju o napredovanju u realizaciji.

Dokumenta za preuzimanje