TITAN Srbija logo

ODRŽIVI RAZVOJ

Upravljanje-zastitom zivotne sredine mob

Prikaži godinu:  

Azotovi oksidi (NOx)

Za smanjenje emisija azotovih oksida u vazduh, primenjujemo mere u skladu sa najboljim dostupnim tehnikama (BAT), i to:

  • “low NOx burner” – gorionik sa podešavajućim plamenom, najnovije generacije (Rotaflam AT Pillard), čija je osnovna karakteristika smanjeno stvaranje NOx, u odnosu na klasične gorionike,
  • hlađenje plamena za dodatno smanjenje emisija NOx,
  • optimizacija i kontrola procesa.

Prosečne petnaestodnevne vrednosti emisija NOx na rotacionoj peći u tekućoj godini (kao i prethodnih godina), prikazane su na grafikonima:

Prosečne petnaestodnevne emisije NOx u 2021. godini

mg/Nm3

GVE – Granična vrednost emisije (Integrisana dozvola br. 353-01-145/2023-03 od 27.06.2023. godine).

Nm³ – temperatura 273,15K, pritisak 101,3 kPa, suv gas, zapreminski udeo kiseonika 10%