Titan cementara Kosjeric logo

PUBLIKACIJE

VESTI

Novi ciljevi za održivi razvoj TITAN Grupe

TITAN Grupa za lestvicu više podiže svoje aspiracije za održivi razvoj definisanjem ambicioznih ESG ciljeva  do 2025. godine i nakon toga

Potvrđujući svoju dugoročnu posvećenost održivom razvoju i stvaranju vrednosti za dobrobit svih, TITAN Grupa objavila je nove ESG ciljeve (Environmental, Social and Governance Targets – ciljevi u oblasti zaštite životne sredine, društva i korporativnog upravljanja) do 2025. godine i u periodu nakon toga. Ciljevi, između ostalog, podrazumevaju proaktivaniji i ambiciozniji pristup smanjenu emisija CO2 do 2030. godine, usaglašen sa vizijom Evropskog zelenog sporazuma o postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Kompanija je postavila 20 ambicioznih ciljeva, u četiri oblasti, koje su zainteresovane strane definisale kao materijalne. Ciljevi su potkrepljeni dobrim upravljanjem, transparentnošću i poslovnom etikom:

  • Dekarbonizacija i digitalizacija– u okviru koje TITAN Grupa nastoji da transformiše svoje poslovanje, fokusirajući se na fleksibilnost, inovacije i na rešenja koja će efikasnije služiti našim kupcima na putu ka digitalnom svetu – bez emisija CO2
  • Radno okruženje koje omogućava rast– sa ciljem kompanije da neguje inkluzivnu kulturu jednakih mogućnosti i profesionalnog razvoja zaposlenih, u bezbednom i zdravom radnom okruženju
  • Pozitivan lokalni uticaj– koji omogućava našem poslovanju i našim ljudima širom sveta da doprinesu prosperitetu lokalnih zajednica, uvažavajući lokalne, socijalne i ekološke izazove
  • Odgovorno upravljanje resursima i odgovorna nabavka– u okrilju koje TITAN afirmiše načela održivog razvoja i osnažuje svoje poslovne partnere da odgovorno koriste prirodne resurse

 

Neki od najvažnijih ciljeva su:

  • Novi cilj smanjenja emisija CO2za -35% do 2030. godine, u poređenju sa nivoima iz 1990. godine – usaglašeno sa vizijom Evropskog zelenog sporazuma o postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine. Smanjenje emisija u lancu nabavke, povećanjem upotrebe alternativnih goriva, ubrzavanjem energetske efikasnosti, razvojem proizvoda sa niskim udelom ugljen-dioksida i usvajanjem inovativnih tehnologija i rešenja
  • Globalno liderstvo u bezbednosti– TITAN Grupa nastoji da bude među tri najbolje kompanije u cementnoj industriji, bez povreda sa smrtnim ishodom i povreda koje prouzrokuju izostanak sa posla
  • Fokusiranost na različitost& inkluziju, obuku i dobrobit zaposlenih – dalja promocija jednakih mogućnosti i povećanje učešća žena na liderskim pozicijama. Unapređenje postojećih i sticanje novih veština za sve zaposlene, kao i primena svrsishodnih inicijativa koje pospešuju dobrobit zaposlenih, u svim zemljama
  • Povećanje pozitivnog lokalnog uticaja kroz postavljanje ekoloških, socijalnih i ekonomskih ciljeva– održavanje dobrih rezultata u cilju smanjenja emisija u vazduh. Planovi rehabilitacije rudnika i upravljanje biodiverzitetom. Planovi angažovanja u zajednici, usklađeni sa očekivanjima zainteresovanih strana i dostizanje ukupnog učešća od dve trećine domaćih dobavljača u odnosu na ukupne troškove nabavke
  • Integracija cirkularne ekonomije u održiv i odgovoran lanac nabavke– obezbeđujući da 70% ključnih dobavljača ispunjava standarde Titanovih ESG ciljeva. Akcenat je na očuvanju i ponovnoj upotrebi vode u proizvodnom procesu, energetskoj efikasnosti i preusmeravanju otpada sa deponija

Titanovi ESG ciljevi doprinose Ciljevima održivog razvoja UN:

 

Definisani ESG ciljevi TITAN Grupe dostupni su na korporativnom sajtu kompanije (na engleskom jeziku).

PODELITE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PROČITAJTE JOŠ