Titan cementara Kosjeric logo

 

 

Rečnik korišćenih termina

 

 

 

 

Napomene uputstva i terminologija vezani za standarde

Većina termina koji se koriste za prikazivanje indikatora u okviru lanca kreiranja vrednosti, preuzeta je iz dokumenta: „Smernice za upotrebu ključnih indikatora za izveštavanje o napretku u postizanju Ciljeva održivog razvoja“ (kraći naziv: Smernice UNCTAD, 2019) i inkorporirana je u TITAN standarde. Relevantni termini su definisani u ovom pregledu i povezani su sa ključnim pokazateljima ostvarenih rezultata u ESG oblastima. Precizni podaci u vezi sa lancem kreiranja vrednosti prikazani su unutar sekcija: „Kako kreiramo vrednosti“, „Pregled poslovanja“ i „Ostvareni rezultati u ESG oblastima“.

 

 

Ulaganje u razvoj zaposlenih

Ukupni troškovi uključuju direktne i indirektne troškove obuka direktno zaposlenih u TCK (podrazumevajući troškove kao što su naknade predavačima, logistika za izvođenje obuka, oprema za treninge, itd.). i izraženi su po zaposlenom, na godišnjem nivou i prema kategoriji zaposlenih (Smernice UNCTAD, 2019). TCK je detaljno prikazala podatke za navedeni indikator u okviru sekcije: „Ostvareni rezultati u ESG oblastima“ (Tabela 2).

 

 

Ulaganje u oblasti zaštite životne sredine (Zelena investicija)

Ukupan iznos ulaganja (kapitalnih i operativnih), čija je primarna svrha prevencija, redukcija i eliminacija negativnih uticaja na životnu sredinu (Smernice UNCTAD, 2019). TCK je detaljno prikazala navedeni indikator u okviru sekcije: „Ostvareni rezultati u ESG oblastima“ (indikator: „Ulaganje u zaštitu životne sredine“)(Tabela 3).

 

 

Udeo domaćih dobavljača

Procenat troškova koji se odnose na nabavku robe ili usluga od domaćih dobavljača u ukupnim troškovima nabavke. Udeo domaćih dobavljača predstavlja generalni pokazatelj: u kolikoj meri postoji uticaj kompanije na domaću ekonomiju (Smernice UNCTAD, 2019). Pod domaćim dobavljačima podrazumevamo dobavljače koji imaju registrovano pravno lice u Republici Srbiji, za potrebe saradnje sa TITAN Cementarom Kosjerić, i u Crnoj Gori, ukoliko ostvaruju poslovne odnose sa TCK Montenegro. TCK je detaljno prikazala navedeni indikator u okviru sekcije: „Ostvareni rezultati u ESG oblastima“ (Tabela 3).

 

 

Donacije i podrška društvenim inicijativama

Ukupan iznos dobrotvornih/dobrovoljnih donacija i ulaganja (koji obuhvate kapitalne i operativne troškove) u širu zajednicu i ciljnu grupu korisnika izvan korporativne organizacije, u okviru posmatranog perioda (Smernice UNCTAD, 2019). TITAN prikazuje ovaj podatak u sklopu indikatora: „Donacije“, koji predstavlja ekvivalent „dobrotvornih/dobrovoljnih donacija i ulaganja“, u okviru sekcije: „Ostvareni rezultati u ESG oblastima“ (Tabela 3). Proračun je urađen na osnovu verifikovanih i javno dostupnih finansijskih izveštaja za definisani period.

 

 

Kapitalna ulaganja

Kapitalna ulaganja predstavljaju ulaganja u nabavku: nekretnina, postrojenja i opreme, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine.

 

 

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

Profit pre poreza, finansijskih prihoda, rashoda i amortizacije. EBITDA odgovara iznosu profita ostvarenog iz poslovnih aktivnosti, uvećanog za amortizaciju, bankarske provizije, gubitke od obezvređenja imovine, ostale prihode i pozitivne efekte promena u računovodstvenim politikama i ispravkama grešaka iz ranijih godina i umanjenog za ostale rashode i negativne efekte promena u računovodstvenim politikama i ispravkama grešaka iz ranijih godina.

 

 

NPAT (Net Profit after Tax)

Neto profit posle poreza na dobit (neto dobit) koji pripada vlasnicima kapitala.

 

 

Ciljevi održivog razvoja (SDG)

Ciljevi održivog razvoja čine kolekciju od 17 globalnih ciljeva, uspostavljenih kao „temelj za postizanje bolje i održive budućnosti za sve”. Ove Ciljeve je formulisala Generalna skupština Ujedinjenih nacija, 2015. godine, a rok za njihovu realizaciju je 2030. godina. Ciljevi predstavljaju deo Rezolucije Ujedinjenih nacija 70/1 (Agenda 2030).

 

 

Konferencija o trgovini i razvoju Ujedinjenih nacija (UNCTAD)

Konferencija UN o trgovini i razvoju ustanovljena je kao telo Ujedinjenih nacija, odgovorno za pitanja ekonomskog i održivog razvoja, sa fokusom na trgovinu, finansije, investicije i tehnologiju. Posebno podržava zemlje u razvoju, u cilju njihovog ravnopravnog učešća u globalnoj ekonomiji.

 

 

Globalni dogovor Ujedinjenih nacija (UNGC)

Globalni dogovor UN je dobrovoljna inicijativa, bazirana na prihvatanju obaveze rukovodećih subjekata u implementaciji Univerzalnih principa održivosti („Deset principa”) i pružanju podrške u ostvarivanju Ciljeva Ujedinjenih nacija. „Deset principa” je izvedeno iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije Međunarodne organizacije rada i Konvencije za borbu protiv korupcije Ujedinjenih nacija.

 

 

Evropska mreža za društveno odgovorno poslovanje (CSR Europe)

Vodeća evropska poslovna mreža za korporativnu održivost i odgovornost. Ova asocijacija podržava poslovanje u industrijskom sektoru putem unapređenja i saradnje, u cilju ostvarivanja praktičnih rešenja i održivog razvoja. Primarni cilj predviđa sistematsku promenu: saglasno Ciljevima održivog razvoja, organizacija teži da, u saradnji sa liderima i stejkholderima na evropskom nivou, partnerski definiše krovnu strategiju za Održivu Evropu 2030.

 

 

Međunarodni savet za integrisano izveštavanje (IIRC)

Međunarodni savet za integrisano izveštavanje je globalna asocijacija regulatora, investitora, kompanija, računovodstvenih tela, predstavnika akademskog i nevladinog sektora. Ova organizacija promoviše izveštavanje o kreiranju vrednosti kao naredni korak u evoluciji korporativnog izveštavanja.

 

 

Komunikacija o napretku Ujedinjenih nacija (COP)

Izveštavanje o napretku odnosi se na mehanizam informisanja stejkholdera u standardizovanom formatu, u vidu godišnjeg Izveštaja (npr. investitora, potrošača, civilnog sektora i vladinog sektora), o napretku ostvarenom u domenu primene Deset principa Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija.