TITAN Srbija logo

<

Principi izveštavanja

 

 

 

 

Strategijski fokus i orijentacija na budućnost

Titanov integrisani godišnji izveštaj pruža uvid u strategiju organizacije, i načine na koje se ona koristi da se kreira vrednosti u kratkom, srednjem i dugom roku, kao i načine na koje organizacija koristi i utiče na Kapitale (finansijski, proizvodni, intelektualni, ljudski, društveni i prirodni kapital). Unutar izveštaja naglašavamo značajne rizike, prilike i međuzavisnosti koje proizlaze iz tržišne pozicije i poslovnog modela organizacije.

 

 

Povezanost informacija

Cilj nam je da se osvrnemo na veze između finansijskih i nefinansijskih informacija u izveštaju,  kako bismo predočili holističku sliku kombinacije, međusobne povezanosti i zavisnosti između faktora koji utiči na mogućnost organizacije da kreira vrednosti. Izveštaj pruža povezanost informacija kroz izveštavanja menadžmenta, analize i donošenje odluka.

 

 

Odnosi sa stejkholderima

TITAN pruža uvid u prirodu i kvalitet odnosa organizacije sa svojim ključnim stejkholderima, uključujući kako i do koje mere organizacija razume, uzima u obzir i odgovara na njihove legitimne potrebe i interese. Izveštaj predstavlja naš pristup uključivanju stejkholdera, što osigurava povratne informacije i pruža uvid o temama koje su stejkholderima važne, uključujući ekonomske, socijalne i probleme životne sredine koje utiču na mogućnost organizacije da kreira vrednosti.

 

 

Materijalnost

Tema je materijalna/značajna ako je od takve relevantnosti i važnosti, da bi mogla suštinski uticati na ocenu investitora, u pogledu sposobnosti organizacije da kreira vrednost u kratkom, srednjoročnom i dugoročnom periodu. Prilikom utvrđivanja materijalnosti teme, viši menadžment i zaposleni na rukovodilačkim pozicijama treba da razmotre da li tema suštinski utiče, odnosno, ima li potencijal da utiče na strategiju kompanije, njen poslovni model, ili Kapitale (jedan ili više kapitala) koje koristi ili na koje vrši uticaj.

 

 

Konciznost

Titanov izveštaj sadrži dovoljan kontekst da se razume strategija organizacije, korporativno upravljanje, učinak i izgledi bez opterećenja manje relevantnim informacijama koje su po prirodi suvišne. Objavljivanja o materijalnim temama uključuju sažete informacije koje podržavaju gore navedene stavke. Takođe tražimo ravnotežu u našem izveštaju između sažetosti i ostalim Principima izveštavanja, posebno potpunosti i uporedivosti.

 

 

Pouzdanost i potpunost

Izveštaj uključuje sve naše materijalne teme i pruža i pozitivne i negativne informacije u vezi sa Titanom u svim fokusnim oblastima našeg okvira materijalnosti, na uravnotežen način i bez materijalnih grešaka. Pouzdanost Titanovih objava je unapređena mehanizmima  robusnih sistema kontrole i izveštavanja, angažovanjem stejkoldera, internim revizijama i implementacijama internih procesa i standardnih operativnih praksi, kao i nezavisnom (eksternom) verifikacijom od strane eksternih revizora. Što se tiče kompletnosti, TITAN obezbeđuje da su sve materijalne informacije identifikovane uzimajući u obzir materijalnost našeg sektora, što je bio sastavni deo procene u poslednjem ciklusu materijalnosti.

 

 

Konzistentnost i uporedivost

Obezbeđujemo konstantnost objavljenih izveštaja tako što osiguravamo da se politike izveštavanja Titana dosledno prate od jednog do drugog perioda izveštavanja, osim ako su promene potrebne u svrhu poboljšanja kvaliteta informacija. Ovo uključuje izveštavanje o istim konsolidovanim ključnim indikatorima pod pretpostavkom da su oni ostali materijalni  tokom perioda izveštavanja. Kada pravimo značajne promene, blagovremeno objašnjavamo razlog i opisujemo efekat tih promena. Što se tiče uporedivosti izveštavanih informacija, namenjeno je da omoguće upoređivanje sa drugim organizacijama u meri u kojoj je to materijalno za mogućnost organizacije da kreira vrednosti. Takođe, informacije iz Titanovog izveštaja su predstavljene na takav način da omogućavaju poređenje sa drugim organizacijama iz istog sektora, praćenjem dogovorenog okvira i smernica za održivi učinak u oblastima bezbednosti i zdravlja na radu, pružajući informacije prema standardizovanim ključnim indikatorima učinka sa zajedničkim definicijama sa ostalim kompanijama u sektoru i koristeći reper podatke, kao što su reperi za industriju ili regionalni reperi.